Your browser does not support JavaScript!
開南大學企業與創業管理學系
加入企創系~下一個企業菁英就是你!
企業經營管理研討會
論文徵稿 [ 2018-03-01 ]
 
投稿接受名單 [ 2018-04-30 ]

 

                             2018企業經營管理學術研討會審查結果

論文名稱

投稿者

發表方式

A Study on Analyzing Educational Problems i...

研討會議程 [ 2018-05-01 ]

107/05/11(一)公告

論文投稿格式 [ 2018-03-22 ]
 
投稿報名表 [ 2018-03-22 ]